Les permanences du club

 

HORAIRES PERMANENCES SECRETARIAT

       

 

                                                                                                

Compte tenu du couvre feu à 19 heures, les horaires des permanences changent à compter du 3 mai

 

Mardi, Jeudi, Vendredi   14h00   à 18h00

 

Mercredi                         12h00   à 18h00

 

Samedi                              8h       à 12h